Search

HDC.com.mv


Media Center

December 8th, 2021

ހުޅުމާލެ‮ ‬ބިމުގެ‮ ‬ރަޖިސްޓަރީ‮ ‬ބާޠިލުކުރުމަށް‮ ‬މާލެ‮ ‬ސިޓީ‮ ‬ކައުންސިލުން‮ ‬ނިންމެވި‮ ‬ނިންމުން‮ ‬ކުށްވެރިކޮށް‮ ‬ހައުސިންގ‮ ‬ޑިވެލޮޕްމަންޓް‮ ‬ކޯޕަރޭޝަން‮ ‬ލިމިޓެޑުގެ‮ ‬ފަރާތުން‮ ‬ނެރޭ‮ ‬ނޫސް‮ ‬ބަޔާން

December 7th, 2021

ކޮތަރުކޮށި ނަމުގައި ހުުޅުމާލެ ދެވަނަފިޔަވަހީގައި ހަރަކާތެެއް ބޭއްވުުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޚަބަރާއި ގުޅޭ

November 23rd, 2021

ހިޔާ‮ ‬ފުލެޓުތަކުގައި‮ ‬ކުރިޔަށްގެންދާ‮ ‬ސަރވޭއާއި‮ ‬ގުޅޭ‮

November 22nd, 2021

ހިޔާ‮ ‬ފުލެޓުތަކުގައި‮ ‬ކުރިޔަށްގެންދާ‮ ‬ސަރވޭއާއި‮ ‬ގުޅޭ‮ ‬

June 16th, 2021

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލު ކުރެވިގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅޭ

May 5th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގައި ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ގެނެވިފައިވާ ކޭބަލްތަކާއި ގުޅޭ

April 6th, 2021

ނޫސް ބަޔާން: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ގުރުއަތު ނެގުމާއި ގުޅޭ

January 25th, 2021

ސެންޑަލް މޮރިޝިއަސްގެ ފަރާތުން އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ

October 6th, 2020

ހުުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓު ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމާގުޅޭ

July 12th, 2020

Press Release in regard to the settlement of WZR payments