Search

HDC.com.mv


Media Center

January 25th, 2021

ސެންޑަލް މޮރިޝިއަސްގެ ފަރާތުން އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ

October 6th, 2020

ހުުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓު ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމާގުޅޭ

July 12th, 2020

Press Release in regard to the settlement of WZR payments

July 8th, 2020

ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަރޓީ އެސް.ޑީ.އެން ބީ.އެޗް.ޑީ ގްރޫޕަށް މި ކޯޕަރޭޝަނުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ

March 21st, 2020

ނޫސް ބަޔާން: ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ “ކޯވިޑް-19” ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ

February 11th, 2020

Regarding Hulhumale’ Land Sale

December 5th, 2019

ހުޅުމާލޭގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއިބެހޭ

November 19th, 2019

Press Release: Regarding Development of a Mosque in Hulhumalé

November 5th, 2019

ނޫސް ބަޔާން: ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ގަތުމަށް ފައިސާދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ

October 30th, 2019

Press Release: Regarding development of an Office Building of Bank of Maldives