Search

HDC.com.mv


Media Center

June 16th, 2021

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލު ކުރެވިގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅޭ

May 5th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގައި ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ގެނެވިފައިވާ ކޭބަލްތަކާއި ގުޅޭ

April 6th, 2021

ނޫސް ބަޔާން: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ގުރުއަތު ނެގުމާއި ގުޅޭ

January 25th, 2021

ސެންޑަލް މޮރިޝިއަސްގެ ފަރާތުން އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ

October 6th, 2020

ހުުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓު ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމާގުޅޭ

July 12th, 2020

Press Release in regard to the settlement of WZR payments

July 8th, 2020

ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަރޓީ އެސް.ޑީ.އެން ބީ.އެޗް.ޑީ ގްރޫޕަށް މި ކޯޕަރޭޝަނުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ

March 21st, 2020

ނޫސް ބަޔާން: ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ “ކޯވިޑް-19” ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ

February 11th, 2020

Regarding Hulhumale’ Land Sale

December 5th, 2019

ހުޅުމާލޭގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއިބެހޭ