Search

HDC.com.mv


Media Center

ހުޅުމާލެ‮ ‬ބިމުގެ‮ ‬ރަޖިސްޓަރީ‮ ‬ބާޠިލުކުރުމަށް‮ ‬މާލެ‮ ‬ސިޓީ‮ ‬ކައުންސިލުން‮ ‬ނިންމެވި‮ ‬ނިންމުން‮ ‬ކުށްވެރިކޮށް‮ ‬ހައުސިންގ‮ ‬ޑިވެލޮޕްމަންޓް‮ ‬ކޯޕަރޭޝަން‮ ‬ލިމިޓެޑުގެ‮ ‬ފަރާތުން‮ ‬ނެރޭ‮ ‬ނޫސް‮ ‬ބަޔާން


December 8, 2021 : 8:49 pm