Search

HDC.com.mv


Media Center

July 19th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ

July 17th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ

July 17th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފުލެޓްތައް ހިމެނޭ އެއްމެދު އިމާރާތްތަކުގެ ފުލެޓް އަދި އިމާރާތުގެ އާންމު ތަންތަނާއި ވަޟީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ އުޟޫލު

July 15th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ

July 15th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ

July 15th, 2021

Response to Enquiries 1 – Lease of units for the Provision of Daycare Center in Hiyaa Commercial in Hulhumale’ phase 2

July 15th, 2021

Response to Enquiries 1 – Lease of units for the Provision of Barbershop in Hiyaa Commercial in Hulhumale’ phase 2

July 15th, 2021

Response to Enquiries 1 – Lease of units for the Provision of Salon & Spa in Hiyaa Commercial in Hulhumale’ phase 2

July 15th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ

July 13th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ