Search

HDC.com.mv


Media Center

October 19th, 2021

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމަށް ފައިސާދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް “ވިނަރެސް” ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

October 13th, 2021

Proposal Submission and Opening Sheet – Development and Operation of a Laundry Facility in Hulhumalé

October 13th, 2021

Proposal Submission and Opening Sheet – Development and Operations of a Pool Club at Ruhgadu 2

October 6th, 2021

Proposal Submission and Opening Sheet – Lease of Units for SME’s for the Provision of Retail Stores in Hiyaa Commercial in Hulhumale’ Phase 2 (Stage 3)

October 6th, 2021

Proposal Submission and Opening Sheet – Lease of Units for the Provision of Daycare Center in Hiyaa Commercial in Hulhumale’ Phase 2 (Stage 3)

October 4th, 2021

Submission and Opening Sheet – Lease of unit for the Provision of Barber Shop in Hiyaa Commercial in Hulhumale’ phase 2 (Stage 3)

October 3rd, 2021

Submission and Opening sheet of Lease of Units for the Provision of Bookshop in Hiyaa Commercial in Hulhumalé Phase 2 – (Stage 3)

September 30th, 2021

Proposal Submission and Opening Sheet – Lease of Units for the Provision of Clinic in Hiyaa Commercial in Hulhumalé Phase 2 (Stage 3)

September 29th, 2021

Submission and Opening sheet – Lease of Units for the Provision of Pharmacy in Hiyaa Commercial in Hulhumalé Phase 2 (Stage 3)

September 28th, 2021

Proposal Submission and Opening Sheet – Lease of Units for the Provision of Café in Hiyaa Commercial in Hulhumalé Phase 2 (Stage 3)