Search

HDC.com.mv


Media Center

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމަށް ފައިސާދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް “ވިނަރެސް” ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން


November 30, 2021 : 11:09 pm