Search

HDC.com.mv


Media Center

ހުޅުމާލޭގެ ސިނާއީ ސަރަޙައްދުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިނުވާ ބިންތަކުގައާއި, މަގުތައް އަދި އާންމު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާތަކެތި ނަގާ ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ


June 24, 2020 : 7:42 pm