Search

HDC.com.mv


Media Center

ހުޅުމާލެ މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ “ޓަކް ޝޮޕް” ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތް


January 17, 2022 : 1:07 pm