Search

HDC.com.mv


Media Center

ހުޅުމާލެއަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު ގެ ދަށުން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ


January 22, 2020 : 12:42 pm