Search

HDC.com.mv


Media Center

“ހުޅުމާލެ،‮ ‬ތިލަފުށި،‮ ‬ގުޅިފަޅަށް‮ ‬އެއްގަމު‮ ‬އުޅަނދުފަހަރު‮ ‬ގެނެސް،‮ ‬ގެންދިއުމާއި‮ ‬ބޭނުންކުރުމުގެ‮ ‬އުޞޫލު”‮ ‬ގެ‮ ‬10‮ ‬ވަނަ‮ ‬މާއްދާގެ‮ ‬(ބ) ‬އަށް‮ ‬ބަދަލު‮ ‬ގެނައުމާއި‮ ‬ގުޅޭ


November 23, 2021 : 12:41 pm