Search

HDC.com.mv


Media Center

January 18th, 2022

Request for Proposal – Development and Operation of Channel Park Cafe’ / Restaurant in Hulhumalé

January 17th, 2022

ހުޅުމާލެ މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ “ޓަކް ޝޮޕް” ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތް

January 14th, 2022

Letter of Invitation to Tender – Construction of Pre-School in Hulhumale Phase ll

January 14th, 2022

Letter of Invitation to Tender – Supply and Delivery of Yealink IP Phones and Computer Systems

January 14th, 2022

Request for Proposal (RFP)- Development and Operation of a Mixed-use Parking and Commercial Building in Hulhumalé Phase 02

January 13th, 2022

ހުޅުމާލެ‮ ‬ދެވަނަ‮ ‬ފިޔަވަހިން‮ ‬ދިރިއުޅުމަށް‮ ‬ބީލަމުގު‮ ‬އުސޫލުން‮ ‬ގޯތި‮ ‬ވިއްކުމާ‮ ‬ގުޅޭ

January 12th, 2022

Submission and Opening Sheet – Lease of Tuck Shop at Hulhumale’ Fish Market

January 12th, 2022

Invitation for Proposal – Lease of Unit for the Provision of a Gardner’s Store in Urban Farming Garden in Hulhumalé

January 11th, 2022

ޖަނަވަރީ 11 2022ވާ ދުވަހު ހިޔާ މަޝްރޫޢުއިން ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގުރުއަތުނެގުމާއި ގުޅޭ އިޢުލާން

January 9th, 2022

ބީލަން އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕޯޓަލް ތައާރަފު ކުރުމާއި ގުޅޭ