Search

HDC.com.mv


Media Center

March 31st, 2020

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން އިންސްޓޯލްމަންޓް/ކުލި ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދިނުމާގުޅޭ

March 29th, 2020

Cancellation of Request for Proposal for the Lease of Units from Distribution Center for Commercial Purposes

March 25th, 2020

Addendum 2 – Development and Operation of a Café Court in Hulhumalé Lot: 11617 (N2-26)

March 25th, 2020

Addendum 2 – Development and Operation of an Office Building in Hulhumalé Lot 11629 (N2-31a)

March 21st, 2020

ނޫސް ބަޔާން: ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ “ކޯވިޑް-19” ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ

March 19th, 2020

މިކޯޕަރޭޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ބެހޭ

March 18th, 2020

Postponing the Tender Submission: Supply and Installation of balcony Railings in 5 story Building

March 18th, 2020

އިއުލާން: އެޗްޑީސީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ނަންބަރުތައް

March 18th, 2020

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއިގުޅިގެން މިކޯޕަރޭޝަންގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ

March 18th, 2020

Extension of Proposal Submission Deadline for the Development and Operation of an Office Building in Hulhumalé Lot 11629 (N2-31A)